PaardenContracten.nl is een onderdeel van ER-Advies en heeft tot doel om hippische ondernemers en paardenbezitters  middelen te bieden waarmee de kans op een juridisch conflict wordt verkleind. PaardenContracten.nl is van mening dat het gebruik van een contract bij overeenkomsten tussen hippische partijen een goed middel is om achteraf discussie te voorkomen of in ieder geval te verminderen. Daarnaast biedt PaardenContracten.nl diensten aan in het kader van hippische advisering, bemiddeling en worden op maat werkzaamheden verricht m.b.t. (juridisch)hippische zaken.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hieronder aangegeven begrippen met een hoofdletter weergegeven en hebben de volgende betekenis:

 • Aanbod: de Contracten, Modellen, advieswerkzaamheden, bemiddelingsactiviteiten, op maat werkzaamheden welke op de Website zijn gepresenteerd met daarbij vermelding van de prijs en/of een verwijzing naar een prijsopgave. Contracten en of Modellen zijn producten. Advisering, bemiddeling en op maat werkzaamheden zijn diensten;
 • Algemene Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden;
 • Bestelprocedure: de procedure die de Klant doorloopt op de Website om Contracten en of Modellen te kopen;
 • Contract(en): het/de Contract(en) welke de Klant besteld op de Website;
 • Gebruiker: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, namelijk PaardenContracten.nl;
 • Klant: de wederpartij van PaardenContracten.nl welke met haar een Overeenkomst aangaat;
 • Model(len): het/de Model(len) welke de Klant besteld op de Website;
 • Overeenkomst(en) (op afstand): de Overeenkomst tussen de Gebruiker en de Klant welke tot stand komt op het moment van aanvaarding van het Aanbod en acceptatie van deze Algemene Voorwaarden door de Klant;
 • Website: de Website van PaardenContracten.nl, die te vinden is onder www.paardencontracten.nl;
 • Werkzaamheden: alles met betrekking tot Contracten, Modellen, op maat werkzaamheden, bemiddeling en adviezen op (juridisch) hippisch gebied.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Voor zover tussen Gebruiker en Klant niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden bij uitsluiting van enige andere (algemene) voorwaarden van toepassing op alle Werkzaamheden van Gebruiker. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Gebruiker en Klant, alsmede op (rechts)handelingen tussen Gebruiker en Klant, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst. Deze Algemene Voorwaarden zijn daarmee ook van toepassing op elk Aanbod dat Gebruiker doet op de Website en op elke tot stand gekomen Overeenkomst (op afstand) daaruit tussen Gebruiker en Klant.

Voordat de Overeenkomst op afstand digitaal wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Klant digitaal beschikbaar gesteld. Dit op zodanige wijze dat deze Algemene Voorwaarden door de Klant op een eenvoudige wijze kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. De Klant dient deze Algemene Voorwaarden eerst in te zien en te aanvaarden voordat de voltooiing van de Overeenkomst kan plaatsvinden.

Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant of welke partij dan ook is uitdrukkelijk uitgesloten.

Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd is met een wettelijke bepaling of nietig is, dan blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. In dat geval komt er een andere bepaling voor in de plaats die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 2 – Het aanbod

Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving bij de aangeboden Contracten en of Modellen. De omschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Aanbod door de Klant mogelijk te maken. Indien de Gebruiker gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Contracten en of Modellen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het Aanbod binden de Gebruiker niet.

Naast het aanbieden van Contracten en Modellen, biedt Gebruiker ook mogelijkheden tot advies en bemiddeling op het gebied van (juridisch) hippische zaken en biedt gebruiker op maat werkzaamheden aan. Een Aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.

Artikel 3 – De overeenkomst en bestelprocedure

De op de Website aangeboden Contracten, Modellen en of eventuele advisering, bemiddeling en/of offertes voor op maat werkzaamheden gelden als aanbiedingen, die door de Klant kunnen worden aanvaard. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding via digitale weg van het Aanbod en de acceptatie van deze Algemene Voorwaarden door de Klant. Indien de Klant het Aanbod en de acceptatie van deze Algemene Voorwaarden via digitale weg heeft aanvaard, bevestigt Gebruiker onverwijld via digitale weg de ontvangst van de aanvaarding van het Aanbod door de Klant over te laten gaan tot betaling van het Aanbod, of, in geval van advisering, bemiddeling en offertes voor op maat werkzaamheden door Gebruiker, aan de Klant een mededeling toe te sturen met daarin de ontvangst van de aanvaarding en het verdere verloop van de procedure.

Zolang de klant het Aanbod met betrekking tot een Contract of Model en deze Algemene Voorwaarden niet heeft aanvaard, kan de Klant niet overgaan tot de betaling van het Contract of het Model, waardoor er geen sprake zal zijn van een Overeenkomst tussen Gebruiker en Klant. Als de Klant heeft betaald, krijgt de Klant vervolgens een link toegestuurd waarmee de Klant het gekochte Contract of Model kan invullen en bewerken. Na het invullen van het Contract of Model kan de Klant het Contract of Model downloaden als PDF-bestand. De Gebruiker zal uiterlijk bij het toesturen van de link aan de Klant de volgende informatie op zodanige wijze meesturen dat deze informatie door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:

 • De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Klant gebruik kan maken van het herroepingsrecht, dan wel een duidelijke melding aangaande het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • De prijs met inbegrip van alle belastingen van het Contract en of het Model, de kosten van aflevering, de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst op afstand;

Indien de Klant het Aanbod met betrekking tot advisering, bemiddeling en op maat werkzaamheden op andere wijze dan via digitale weg heeft aanvaard, zullen aan de Klant deze Algemene Voorwaarden worden toegestuurd via de post of via de e-mail. Als deze Algemene Voorwaarden via de e-mail worden toegestuurd, dan zal dit op zodanige wijze gebeuren dat deze Algemene Voorwaarden door de Klant op een duurzame gegevensdrager kunnen worden opgeslagen. Gebruiker zal de aanvaarding door de Klant van het Aanbod met betrekking tot advisering, bemiddeling en op maat werkzaamheden en de acceptatie van deze Algemene Voorwaarden aan de Klant bevestigen door middel van een brief of e-mail aan de Klant toe te sturen met daarin de vermelding van de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Gebruiker en Klant. De Overeenkomst tussen Gebruiker en Klant op basis van advisering, bemiddeling en op maat werkzaamheden is een Overeenkomst van opdracht. Beide partijen kunnen de Overeenkomst van opdracht te allen tijde schriftelijk opzeggen. Indien de Overeenkomst van opdracht tussentijds wordt opgezegd, is de Klant gehouden tot betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst van opdracht te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst van opdracht niet of niet volledig nakomt.

Artikel 4 – Prijs

De in het Aanbod op de Website genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Prijzen voor advies, bemiddeling en op maat werkzaamheden, worden vooraf kenbaar gemaakt met separate BTW vermelding.

Artikel 5 – Betaling

De Contracten of Modellen welke worden aangeboden op de Website, worden direct betaald door de Klant. Na betaling kan de Klant overgaan tot het invullen en of bewerken van het Contract of het Model. Bij advisering, bemiddeling en op maat werkzaamheden die naar de wensen van de Klant wordt verricht, zal pas worden betaald na de levering. Bij de levering van het advies wordt een factuur gevoegd, welke de Klant binnen 14 dagen na factuurdatum dient te betalen. Indien de Klant in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. Klant is dan de wettelijke rente verschuldigd over de periode dat de betaling uitblijft. Indien de Gebruiker de Klant een aanmaning heeft toegestuurd en de betaling door de Klant dan alsnog uitblijft, zal de betaling verder worden afgehandeld door een incassobureau.

Artikel 6 – Overmacht

Gebruiker en Klant zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Gebruiker en Klant geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor partijen niet in staat zijn de verplichtingen na te komen. Gevallen van overmacht kunnen zijn tekortkomingen in de nakoming door Gebruiker als gevolg van (stroom)storingen welke optreden in het betalingssysteem waarvan Gebruiker zich bedient, maar ook (stroom)storingen welke optreden in de systemen en of apparatuur waarvan Gebruiker zich bedient om onder andere, doch niet uitsluitend, de Website, de Bestelprocedure en de aangeboden producten te faciliteren. Gebruiker en Klant kunnen gedurende dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 7 dagen is ieder der partijen gerechtigd tot ontbinden, zonder ver-plichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Mocht de Klant het product hebben betaald en het product is door overmacht niet geleverd, dan wordt de betaling aan de Klant vergoed.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

Mocht de Klant aantonen dat hij schade heeft geleden door een handelen of nalaten van de Gebruiker (die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden), dan is Gebruiker uitsluitend aansprakelijk voor de door de Klant geleden directe schade voor zover deze schade wordt gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering van Gebruiker. De aansprakelijkheid van de Gebruiker voor die schade is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van de Gebruiker wordt uitgekeerd.

Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot een maximum van tweemaal het factuurbedrag van een Contract of Model en welke de Klant heeft betaald alvorens over te kunnen gaan tot het invullen en of bewerken van het Contract of Model, althans dat gedeelte van het Contract of Model waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Hier is geen sprake van indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Gebruiker.

Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot een maximum van het bedrag dat in het Aanbod stond vermeld indien het op maat werkzaamheden betreft. Hier is geen sprake van indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Gebruiker.

Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen en bemiddeling is Gebruiker nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Gebruiker bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Gebruiker steeds de bedoeling van Klant als leidraad en uitgangspunt neemt. Bemiddelingsactiviteiten zijn mede afhankelijk van een andere partij en kunnen slechts tot een inzetverplichting leiden bij Gebruiker en nimmer tot een resultaatverplichting.

Klant is zelf verantwoordelijk voor hetgeen hij invult in een aangekocht Contract of Model en verklaart hierbij dat hij zichzelf voldoende in staat acht zelfstandig het Contract of Model in te vullen en eventueel te bewerken. Gebruiker is dus niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, vanwege het feit dat de Klant onjuiste en of onvolledige gegevens heeft ingevuld in het Contract of Model.

Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade doordat Gebruiker is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en of onvolledige gegevens.

Klant vrijwaart Gebruiker tegen aanspraken van derden of haar contractspartijen op vergoeding van schade. Ook in die gevallen dat de aanspraken van derden of contractspartijen van Klant voortvloeien uit de Overeenkomst tussen Gebruiker en Klant.

Gebruiker is niet aansprakelijk voor enige door de Klant, zijnde ondernemer, (of derden) geleden of te lijden schade, van welke aard en of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de uitvoering van de Overeenkomst, daaronder begrepen schade aan een in eigendom van de Klant of derden toebehorende zaken, alsmede indirecte schade, daaronder bijvoorbeeld begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, tenzij sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Gebruiker.

Gebruiker is jegens de Klant, zijnde ondernemer, nimmer aansprakelijk voor schade en of kosten, van welke aard en of omvang dan ook, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit handelingen, nalatigheden, fouten en of kwaliteit van het geleverde werk van derden die door Gebruiker bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn ingeschakeld.

Artikel 8 – Garanties

Gebruiker staat er voor in dat de Contracten, Modellen en alle andere werkzaamheden voldoen aan de Overeenkomst, de in het Aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en of overheidsvoorschriften. Ondanks dat de Contracten, Modellen en alle andere werkzaamheden met de grootst mogelijke zorg worden opgesteld kan Gebruiker niet garanderen dat deze zonder fouten en of omissies zijn. Met het gebruik van de Contracten en of Modellen en of het verkrijgen van advies en/of op maat werkzaamheden en of bemiddelingsactiviteiten garanderen wij niet dat er geen juridisch conflict of discussie ontstaat.

Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten

Alle door Gebruiker verstrekte stukken, zoals Contracten, Modellen en documenten uit op maat werkzaamheden zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Klant en zijn eventuele contractspartij(en) en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit, zoals bij een Contract welke de Klant maar ook zijn contractspartij dient te hebben. Het is de Klant dan ook toegestaan het ingevulde dan wel bewerkte Contract in te printen en een exemplaar aan zijn eventuele contractspartij(en) te verstrekken.

Artikel 10 – Herroepingsrecht

De Klant heeft geen recht van ontbinding bij de levering van Contracten en Modellen. De nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en de Klant heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding. Dit mede door het aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden.

Er is in dit geval geen sprake van een bedenktijd van ten minste 14 dagen na de levering van het Contract of Model.

Bij de levering van diensten, zoals advisering, bemiddeling en op maat werkzaamheden door Gebruiker, heeft de Klant (zijnde consument) recht de Overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de Overeenkomst. Wanneer de Klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na het aangaan van de Overeenkomst, kenbaar te maken aan de Gebruiker. Het kenbaar maken dient de Klant te doen middels het modelformulier voor herroeping. Indien de Klant niet binnen 14 dagen na het aangaan van de Overeenkomst kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, is de Overeenkomst tussen Klant en Gebruiker een feit.

Indien de Klant herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben aangegeven dat de verrichting van de dienst mag aanvangen tijdens de bedenktijd, is de Klant de Gebruiker een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de Gebruiker is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de Overeenkomst. Om het herroepingsrecht te laten gelden gedurende de bedenktijd, zal Klant gebruik moeten maken van het modelformulier voor herroeping.

Indien de dienst binnen de bedenktijd van 14 dagen na het aangaan van de Overeenkomst wordt voltooid, hoeft Gebruiker de Klant niets terug te betalen. Daarmee is dan het herroepingsrecht van de Klant komen te vervallen.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.

Indien de Klant uitdrukkelijk instemt met het beginnen van de nakoming van de Overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en ook expliciet afziet van zijn herroepingsrecht, wanneer de dienstverlening start binnen 14 dagen na het aangaan van de Overeenkomst, dan komt zijn recht op het ontbinden van deze Overeenkomst binnen de bedenktijd te vervallen. Enkel een Klant als consument kan gebruik maken van zijn herroepingsrecht, met in achtneming van het hiervoor bepaalde. Een Klant welke handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf heeft geen herroepingsrecht.

Artikel 11 – Geheimhouding

Gebruiker en Klant zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. De informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 12 – Klachtenregeling

Klachten over gekochte producten of over geleverde diensten dienen door de Klant binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na levering, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij de Gebruiker. Bij de Gebruiker ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Gebruiker binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord zal krijgen. Indien de klacht niet in onderling overleg opgelost kan worden, zal er sprake zijn van een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Indien de klacht gegrond wordt bevonden door de Gebruiker, dan zal de Gebruiker de geleverde producten kosteloos vervangen of herstellen indien dit mogelijk is. Mocht vervanging of herstel in dit geval niet meer mogelijk zijn dan is de Gebruiker slechts aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 13 – Geschillen

In geval van een geschil, geeft de meest gerede partij aan de andere partij schriftelijk te kennen dat er sprake is van een geschil, alsmede een summiere opgave van hetgeen naar oordeel van die partij het onderwerp van het geschil is. Alle geschillen die naar aanleiding van en/of ten gevolge van en/of uit hoofde van de overeenkomsten mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waar Gebruiker gevestigd is, daaronder mede begrepen de Voorzieningenrechter van deze arrondissementsrechtbank recht doende in kort geding.

Artikel 14 – Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Gebruiker en Klant is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 15 – Wijziging en vindplaats

De Gebruiker is bevoegd de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

Deze Algemene voorwaarden kunnen op de Website worden geraadpleegd. Van toepassing is steeds de laatste versie op de Website c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.

Onze Algemene Voorwaarden zijn ook in PDF-formaat te downloaden.
Hiervoor heb je een PDF-lezer nodig zoals bijvoorbeeld Adobe Acrobat Reader.

Download

Voorkom discussies en gebruik een paardencontract!

Bekijk alle contracten