Lesovereenkomst Freelance instructeur

32.50

Een lesovereenkomst is essentieel wanneer je paardrijlessen neemt of paardrijlessen geeft. Dit contract kun je zelf binnen ons systeem op maat maken en is bedoeld voor situaties waarbij de leerling les krijgt van een freelance instructeur.

Categorie:

Een lesovereenkomst is essentieel wanneer je paardrijlessen neemt of paardrijlessen geeft. Dit contract kun je zelf binnen ons systeem op maat maken en is bedoeld voor situaties waarbij de leerling les krijgt van een freelance instructeur.

Een lesovereenkomst is een overeenkomst tussen de leerling en de instructeur. De instructeur kan een freelancer zijn die privélessen geeft aan de leerling met zijn of haar eigen paard. Daarnaast kan de instructeur een ondergeschikte zijn van een manege of vereniging die (individueel) les geeft aan de leerling, die deelneemt aan de les met een eigen paard of met een paard van de manege of de vereniging. Het contract wat hier wordt besproken, heeft betrekking op de instructeur als zijnde een freelance instructeur die les geeft aan de leerling. Dit kan op de locatie van de instructeur, van de leerling of van een ander. Een freelance instructeur kan dus ook op locatie komen om les te geven.

Ingeval van schade vragen aansprakelijkheidsverzekeraars om een schriftelijke lesovereenkomst. Daarnaast kan er in een schriftelijke lesovereenkomst een verdeling worden gemaakt ten aanzien van de aansprakelijkheid. Als de partijen de gemaakte afspraken tussen beiden willen laten gelden, dan doen zij er verstandig aan deze afspraken dus ook op te nemen in een contract.

Gebruik dus een lescontract! Het voorkomt een hoop bewijsproblemen.

Tips en Adviezen

De hier genoemde tips en adviezen kunnen je wellicht een stapje vooruit helpen bij het aangaan van een lesovereenkomst.

Cap
Verplicht de leerling om tijdens de instructie een cap en passend schoeisel te dragen. Als de leerling geen cap wil dragen laat de les dan niet doorgaan. Een instructeur draagt immers altijd de verantwoordelijkheid om zo snel mogelijk een einde te maken aan een onveilige situatie of in eerste instantie een onveilige situatie te voorkomen.

Minderjarige
Mocht de leerling minderjarig zijn, dan dienen de ouders het contract namens het kind te sluiten en te ondertekenen. Indien iemand jonger is dan 18 jaar, dan is die persoon conform de wetgeving handelingsonbekwaam. Let dus als instructeur op dat je geen contract sluit met een minderjarige, want het contract is dan vernietigbaar.

Proefperiode
Partijen kunnen ook een proefperiode overeenkomen. Zo kunnen zij een proefperiode van één maand overeenkomen, waarbij de partijen tijdens of aan het einde van de proefperiode kunnen beslissen om de overeenkomst te doen eindigen. De partijen kunnen dan eerst bekijken of het wel klikt en zo niet dan zitten zij niet vast aan een contract voor langere tijd.

Gediplomeerd instructeur
Zorg er als instructeur voor dat je gediplomeerd bent. Om je te verzekeren moet je immers een gediplomeerd instructeur zijn. Ook de leerling doet er verstandig aan bij de instructeur na te vragen of deze wel gediplomeerd en verzekerd is. Een ongediplomeerde instructeur zal niet verzekerd zijn en als je schade lijdt (voorafgaand, tijdens en na afloop van de instructie) door een fout of onoordeelkundig handelen van deze instructeur dan zal je graag deze schade vergoed willen zien. Dit zal moeilijk worden als de instructeur niet verzekerd is, want de kosten voor de schade kunnen hoog oplopen. De meeste mensen beschikken niet over zoveel financiële middelen om de schade te kunnen vergoeden. Immers van een “kale kip” kun je niet plukken.

Risico-acceptatie
De instructeur doet er verstandig aan in het contract een bepaling op te nemen waarin de klant het risico aan het berijden van en het omgaan met paarden accepteert. Het rijden en omgaan met paarden brengt immers risico’s met zich mee. De risico’s kunnen zich voordoen voorafgaand, tijdens en na de instructie.

Aansprakelijkheidsverzekering
Zorg als instructeur voor een behoorlijke aansprakelijkheidsverzekering, waarin ook de risico aansprakelijkheid is afgedekt voor de paarden die jij als instructeur inzet tijdens de lessen. Als deze ontbreekt dan kun je erg in de problemen komen in geval van schade. Vooral wanneer de leerling deelneemt aan de les met een paard van de instructeur. De bezitter of de bedrijfsmatig gebruiker van het paard is immers risicoaansprakelijk voor het paard. Je bent als bezitter of bedrijfsmatig gebruiker van het paard altijd 50% of meer aansprakelijk voor de schade. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat je als instructeur een foute instructie geeft, waardoor de leerling schade lijdt. Het is dan erg wenselijk om voor dit soort gevallen verzekerd te zijn. Sluit dus een aansprakelijkheidsverzekering af welke deze risico’s verzekert.

Voor meer informatie hierover; www.equinerisk.com