Les Overeenkomst Freelance Instructeur

35.00

Deze Les Overeenkomst is speciaal bedoeld voor instructeurs die op diverse locaties voor eigen rekening en risico lesgeven aan derden.
Het is belangrijk om met een Les Overeenkomst te werken die aansluit bij je Aansprakelijkheidsverzekering en waar de verzekeraar ook naar zal vragen in geval van een schademelding.
Deze overeenkomst is niet geschikt voor manege bedrijven of verenigingen die instructeurs in dienst hebben of inhuren. Hiervoor hebben we de Les Overeenkomst Manege.

Categorie:

Een Les Overeenkomst is essentieel wanneer je paardrijlessen neemt of paardrijlessen geeft.
Het is een overeenkomst tussen de leerling en de instructeur waarin een aantal afspraken worden gemaakt omtrent veiligheid, het opvolgen van instructies en wie er verantwoordelijk is wanneer er iets fout gaat. Deze overeenkomst is bedoeld voor freelance instructeurs die op diverse locaties individuele lessen verzorgen. Ook al wordt er dikwijls gereden op het paard van de leerling, dan noch kan er van alles gebeuren waarvoor je als instructeur aansprakelijk bent. Denk hierbij aan nalatigheden in de controle van harnachement van de leerling of  in geval van een onveilige omgeving waarin toch les wordt gegeven. Daarnaast kan je natuurlijk inschattingsfouten maken die nare gevolgen voor de ruiter kunnen hebben.

Het beroep Hippisch Instructeur is een heel serieus beroep met grote verantwoordelijkheden waar men ook mag rekenen op een flinke dosis professionaliteit.
Een onderdeel  van die professionaliteit is dat de aansprakelijkheid goed is geregeld met een passende verzekering en dat de afspraken goed vastliggen in een correcte Les Overeenkomst

Deze Les Overeenkomst voldoet hieraan en kent ook de opname van de diverse artikelen die nodig zijn om te kunnen voldoen aan je zorgplicht als instructeur.

Tips en Adviezen

De hier genoemde tips en adviezen kunnen je wellicht een stapje vooruit helpen bij het aangaan van een Les Overeenkomst.

Cap, kleding en schoeisel
Verplicht de leerling om tijdens de instructie een goedgekeurde cap, passende kleding en correct schoeisel met gladde zolen te dragen. Als de leerling hier niet aan wil voldoen, laat de les dan niet doorgaan. Een instructeur draagt immers altijd de verantwoordelijkheid om zo snel mogelijk een einde te maken aan een onveilige situatie of in eerste instantie een onveilige situatie te voorkomen.

Minderjarige
Mocht de leerling minderjarig zijn, dan dienen de ouders de overeenkomst namens het kind te ondertekenen. Indien iemand jonger is dan 18 jaar, dan is die persoon conform de wetgeving handelingsonbekwaam. Let dus als instructeur op dat je geen overeenkomst sluit met een minderjarige, want de overeenkomst is dan vernietigbaar.

Proefperiode
Partijen kunnen ook een proefperiode overeenkomen. Zo kunnen zij een proefperiode van één maand overeenkomen, waarbij de partijen tijdens of aan het einde van de proefperiode kunnen beslissen om de overeenkomst te continueren of te beëindigen. De partijen kunnen dan eerst bekijken of het wel klikt en zo niet dan zitten zij niet vast aan een eventuele overeenkomst voor langere tijd.

Gediplomeerd instructeur
Zorg er als instructeur voor dat je gediplomeerd bent. Om je te verzekeren moet je immers een gediplomeerd instructeur zijn. Ook de leerling doet er verstandig aan bij de instructeur na te vragen of deze gediplomeerd én verzekerd is. Een ongediplomeerde instructeur zal niet verzekerd zijn en als je schade lijdt (voorafgaand, tijdens en na afloop van de instructie) door een fout of onoordeelkundig handelen van deze instructeur dan zal je graag deze schade vergoed willen zien. Dit zal moeilijk worden zonder passende verzekering, want de kosten voor de schade kunnen hoog oplopen. De meeste mensen beschikken niet over zoveel financiële middelen om de schade te kunnen vergoeden. Immers van een “kale kip” kun je niet plukken.

Risico-acceptatie
De instructeur doet er verstandig aan in de overeenkomst een bepaling op te nemen waarin de klant het risico aan het berijden van en het omgaan met paarden accepteert. Het rijden en omgaan met paarden brengt immers risico’s met zich mee. De risico’s kunnen zich voordoen voorafgaand, tijdens en na de instructie. Verzekeraars eisen een goede Les Overeenkomst met opname van de juiste tekst.

Aansprakelijkheidsverzekering
Zorg als instructeur voor een behoorlijke en vooral bij je hoedanigheid passende aansprakelijkheidsverzekering, waarin ook de risico aansprakelijkheid is afgedekt voor de paarden van jezelf als instructeur die jij mogelijk inzet tijdens de lessen. Als deze ontbreekt dan kun je erg in de problemen komen in geval van schade. Vooral wanneer de leerling deelneemt aan de les met een paard van de instructeur. De bezitter of in geval van inlening van een paard, de bedrijfsmatig gebruiker van het paard is immers risico aansprakelijk voor het paard. Je bent als bezitter of bedrijfsmatig gebruiker van het paard altijd 50% of meer aansprakelijk voor de schade. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat je als instructeur een foute instructie geeft, waardoor de leerling schade lijdt. Het is dan erg wenselijk om voor dit soort gevallen verzekerd te zijn. Sluit dus een aansprakelijkheidsverzekering af welke deze risico’s verzekert. Op de website van Equine Risk vind je alle informatie over aansprakelijkheidsverzekeringen voor hippische beroepen en kan je direct online een offerte aanvragen

Ongevalsregistratie
Zorg als instructeur voor een goede ongevalsregistratie. Deze moet je direct gebruiken in geval van schade. Wellicht blijkt daar uit dat er helemaal geen sprake is van aansprakelijkheid. Maar het is wel zaak dat je dit goed vastlegt terwijl het allemaal nog helder op je netvlies staat.

Veilige omgeving en materiaal
Zorg, waar je ook lesgeeft, voor een veilige omgeving. Let op dat de rijbaan vrij is van obstakels en dat ook rondom de rijbaan geen gevaarlijke objecten aanwezig zijn. Zorg daarnaast voor goede verlichting (in en rondom de rijbaan). Verder is het erg belangrijk  dat de instructeur het harnachement van het paard controleert voordat de les begint. Een leerling kan bijvoorbeeld de singel van het zadel niet goed hebben aangetrokken, of de tong van een paard hangt over het bit, maar ook uitgedroogd leer kan tot zeer gevaarlijke situaties leiden. Jij bent de instructeur en men verwacht dus de aanwijzingen en adviezen juist van jou. Dat is onderdeel van je verantwoordelijkheden.