Les Overeenkomst Manege voor Individuele Lessen

36.00

Deze Les Overeenkomst is bedoeld voor maneges en hippische bedrijven waar les wordt gegeven op de eigen locatie van het bedrijf. In de overeenkomst wordt geregeld of er paarden van de manege of het hippische bedrijf worden ingezet of dat de leerling met een eigen paard of pony deelneemt aan de les.
Deze overeenkomst is niet geschikt voor de groep les. Het betreft hier een overeenkomst voor de individuele die aan een leerling wordt gegeven.
Voor instructeurs die lesgeven op diverse locaties van derden verwijzen wij u naar de Les Overeenkomst voor Freelance Instructeurs.

 

Categorie:

Een Les Overeenkomst is een overeenkomst tussen de leerling en de instructeur. De instructeur kan een freelancer zijn die privélessen geeft aan de leerling met zijn of haar eigen paard. Daarnaast kan de instructeur de eigenaar of medewerker zijn van een manege of vereniging en die een individuele les geeft aan de leerling, het zij met een eigen paard of met een paard van de manege of de vereniging. Deze Les Overeenkomst, heeft enkel betrekking op de instructeur die handelt vanuit de manege. Deze kan dus gebruikt worden door maneges en andere hippische  bedrijven van waaruit les wordt gegeven. De lessen worden dus gegeven op de locatie van de manege of zijn buitenritten onder begeleiding.

In geval van schade vragen aansprakelijkheidsverzekeraars om een schriftelijke Les Overeenkomst. Dit omdat een Les Overeenkomst bepaalde zaken moet bevatten zoals het wijzen van de leerling op de gevaren van het paardrijden. Daarnaast worden de verplichtingen qua cap, kleding en rijlaarzen opgenomen zodat ook kan worden aangetoond dat de instructeur er alles aan doet om de veiligheid te waarborgen. Deze Les Overeenkomst waarborgt al deze zaken.

Tips en Adviezen

De hier genoemde tips en adviezen kunnen je wellicht een stapje vooruit helpen bij het aangaan van een Les Overeenkomst.

Cap, kleding en schoeisel
Verplicht de leerling om tijdens de instructie een goedgekeurde cap, passende kleding en correct schoeisel met gladde zolen te dragen. Als de leerling hier niet aan wil voldoen, laat de les dan niet doorgaan. Een instructeur draagt immers altijd de verantwoordelijkheid om zo snel mogelijk een einde te maken aan een onveilige situatie of in eerste instantie een onveilige situatie te voorkomen.

Minderjarige
Mocht de leerling minderjarig zijn, dan dienen de ouders de overeenkomst namens het kind te ondertekenen. Indien iemand jonger is dan 18 jaar, dan is die persoon conform de wetgeving handelingsonbekwaam. Let dus als instructeur op dat je geen overeenkomst sluit met een minderjarige, want de overeenkomst is dan vernietigbaar.

Proefperiode
Partijen kunnen ook een proefperiode overeenkomen. Zo kunnen zij een proefperiode van één maand overeenkomen, waarbij de partijen tijdens of aan het einde van de proefperiode kunnen beslissen om de overeenkomst te continueren of te beëindigen. De partijen kunnen dan eerst bekijken of het wel klikt en zo niet dan zitten zij niet vast aan een overeenkomst voor langere tijd.

Gediplomeerd instructeur
Zorg er als instructeur voor dat je gediplomeerd bent. Om je te verzekeren moet je immers een gediplomeerd instructeur zijn. Ook de leerling doet er verstandig aan bij de instructeur na te vragen of deze gediplomeerd én verzekerd is. Een ongediplomeerde instructeur zal niet verzekerd zijn en als je schade lijdt (voorafgaand, tijdens en na afloop van de instructie) door een fout of onoordeelkundig handelen van deze instructeur dan zal je graag deze schade vergoed willen zien. Dit zal moeilijk worden zonder passende verzekering, want de kosten voor de schade kunnen hoog oplopen. De meeste mensen beschikken niet over zoveel financiële middelen om de schade te kunnen vergoeden. Immers van een “kale kip” kun je niet plukken.

Risico-acceptatie
De instructeur doet er verstandig aan in de overeenkomst een bepaling op te nemen waarin de klant het risico aan het berijden van en het omgaan met paarden accepteert. Het rijden en omgaan met paarden brengt immers risico’s met zich mee. De risico’s kunnen zich voordoen voorafgaand, tijdens en na de instructie. Verzekeraars eisen een goede Les Overeenkomst met opname van de juiste tekst.

Aansprakelijkheidsverzekering
Zorg als instructeur voor een behoorlijke en vooral bij je hoedanigheid passende aansprakelijkheidsverzekering, waarin ook de risico aansprakelijkheid is afgedekt voor de paarden die jij als instructeur inzet tijdens de lessen. Als deze ontbreekt dan kun je erg in de problemen komen in geval van schade. Vooral wanneer de leerling deelneemt aan de les met een paard van de instructeur. De bezitter of in geval van inlening van een paard, de bedrijfsmatig gebruiker van het paard is immers risico aansprakelijk voor het paard. Je bent als bezitter of bedrijfsmatig gebruiker van het paard altijd 50% of meer aansprakelijk voor de schade. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat je als instructeur een foute instructie geeft, waardoor de leerling schade lijdt. Het is dan erg wenselijk om voor dit soort gevallen verzekerd te zijn. Sluit dus een aansprakelijkheidsverzekering af welke deze risico’s verzekert.
Op de website van Equine Risk vind je alle informatie over aansprakelijkheidsverzekeringen voor maneges en hippische bedrijven.

Ongevalsregistratie
Zorg als manege of vereniging voor een goede ongevalsregistratie. Deze moet je direct gebruiken in geval van schade. Wellicht blijkt daar uit dat er helemaal geen sprake is van aansprakelijkheid. Dat kan omdat een paard niets uit eigen energie heeft gedaan en de leerling door onbalans van het paard is gevallen of dat er een leerling bijvoorbeeld de instructies niet wilde opvolgen.

Veilige omgeving en materiaal
Zorg als manege of vereniging voor een veilige omgeving op de accommodatie. Let op dat de rijbaan vrij is van obstakels en dat ook rondom de rijbaan geen gevaarlijke objecten aanwezig zijn. Zorg daarnaast voor goede verlichting (in en rondom de rijbaan). Verder is het erg belangrijk  dat de instructeur het harnachement van het paard controleert voordat de les begint. Een leerling kan bijvoorbeeld de singel van het zadel niet goed hebben aangetrokken, of de tong van een paard hangt over het bit, maar ook uitgedroogd leer kan tot zeer gevaarlijke situaties leiden.