Trainingsovereenkomst Paard Vanuit Locatie Klant Of Elders

32.50

Een schriftelijke trainingsovereenkomst is essentieel als je een paard of pony laat trainen door een trainer of een paard of pony gaat trainen voor een eigenaar. Dit contract kun je zelf binnen ons systeem op maat maken en is bedoeld voor situaties waarbij de trainer op locatie komt op het paard te trainen.

Categorie:

Een schriftelijke trainingsovereenkomst is essentieel als je een paard of pony laat trainen door een trainer of een paard of pony gaat trainen voor een eigenaar. Dit contract kun je zelf binnen ons systeem op maat maken.

Deze africhtings- of trainingsovereenkomst is een overeenkomst waarbij de eigenaar zijn paard door een africhter/trainer laat africhten of trainen en waarbij de trainer het werk verricht op locatie van de eigenaar of op een locatie bij derden waar het dier is gestald. Het doel van de africhting of training is het paard naar een hoger niveau rijden of het paard zadelmak maken. Een paard of pony kan ook klaargemaakt worden voor de keuring.

Een schriftelijke trainingsovereenkomst heeft zo zijn voordelen voor de africhter/trainer, omdat de africhter/trainer zijn aansprakelijkheid kan beperken in dit contract. Ook kan in het contract vastgelegd worden wanneer en hoe er betaald dient te worden door de eigenaar voor de africhting/training. Daar tegenover kan de eigenaar in het contract vastleggen dat de eigenaar gerechtigd is de overeenkomst te beëindigen indien de eigenaar niet tevreden is over de vorderingen die het paard maakt of over de wijze waarop de africhter/trainer met het paard omgaat. Ook kan het voor beide partijen erg interessant zijn om in het contract vast te leggen of de trainer wel of niet mag bemiddelen in een eventuele verkoop van het paard.

Gebruik een africhtings-/trainingscontract! Dan kun je de gemaakte afspraken tenminste vastleggen.

Tips en Adviezen

De hier genoemde tips en adviezen kunnen je wellicht een stapje vooruit helpen bij het aangaan van een trainingscontract.

Africhtings- / Trainingsdoel
Voor beide partijen is het belangrijk om in het africhtings-/trainingscontract op te nemen wat het africhtings-/trainingsdoel is. Zo kan een paard door de africhter/trainer zadelmak worden gemaakt of keuringsklaar worden gemaakt. Ook kan de africhter/trainer het paard bijvoorbeeld leren springen of naar een hoger niveau in de sport rijden. Door een africhtings-/trainingsdoel in het contract op te nemen is het voor beide partijen duidelijk wat er wordt verwacht van de africhting/training. De partijen moeten zich er wel van bewust zijn dat het paard misschien niet in staat is om het gewenste doel te bereiken. Vandaar dat partijen zich niet vast moeten knopen aan een bepaald resultaat dat het paard moet behalen. Een africhtings- / trainingsovereenkomst is immers een inspanningsverplichting zijdens de africhter/trainer in plaats van een resultaatsverplichting. Om een voorbeeld te noemen: Partijen kunnen als trainingsdoel in het contract opnemen dat het paard binnen 3 jaar van B- niveau springen naar Z-niveau springen wordt gereden door de trainer. Maar dit doel kan nogal hoog gesteld zijn. Een paard kan bijvoorbeeld toch niet genoeg kwaliteit hebben of het karakter van het paard werkt niet mee. Dan zal dat doel niet worden behaald en zal trainer tekortkomen in zijn nakoming. Ook hiervan moeten beide partijen zich bewust zijn. Daar tegenover staat dat op de africhter/trainer een mededelingsplicht rust, die inhoudt dat hij de eigenaar ervan moet verwittigen indien het paard het gewenste streven niet behaald of kan behalen.

Duur van de africhting/training
Het wordt aangeraden om de overeenkomst aan te gaan voor onbepaalde tijd met daarbij een opzegtermijn. Het voordeel hiervan is dat partijen op ieder moment de overeenkomst kunnen opzeggen (met inachtneming van de opzegtermijn). Indien de partijen de overeenkomt zouden aangaan voor bepaalde tijd dan zitten de partijen tot het einde van de afgesproken termijn aan elkaar vast. Mochten de partijen de overeenkomst voor bepaalde tijd eerder willen beëindigen, dan kunnen ze zelfs schadeplichtig zijn naar elkaar.

Wedstrijden
Partijen doen er verstandig aan om met elkaar af te spreken of de trainer het paard op wedstrijden of op andere paardensportevenementen mag/moet uitbrengen. Daarnaast is het aan te raden om afspraken te maken over de verdeling van het prijzengeld, over wie de wedstrijdkosten en de transportkosten draagt en over wie het (transport)risico van, naar en tijdens wedstrijden draagt.

Verkoopbemiddeling
Mochten potentiële kopers interesse hebben in het paard dat wordt getraind, dan is het voor de trainer handig om te weten – en dus op te nemen in het contract- of hij wel of niet de bevoegdheid heeft om het paard aan de potentiële kopers aan te bieden. Indien de trainer de bevoegdheid heeft om het paard namens de eigenaar te verkopen dan is het verstandig om in het contract op te nemen vanaf welk bedrag het paard verkocht mag worden. Ook een eventuele verkoopvergoeding – van bijvoorbeeld 10% van de verkoopprijs – voor de trainer wanneer het paard dankzij zijn inspanningen wordt verkocht, kan in het contract worden opgenomen.

Aansprakelijkheid trainer/africhter
Op grond van de wetgeving en jurisprudentie komt de risico aansprakelijkheid van het paard te rusten op degene die het paard gebruikt in de uitoefening van zijn bedrijf. De africhter/trainer is dus risico-aansprakelijk voor het paard, omdat hij het paard gebruikt in zijn bedrijf. Ook als de africhter/trainer een zzp’er is. De africhter/trainer is dus aansprakelijk voor de schade die het paard aan anderen of aan goederen van anderen aanricht, maar draagt ook zelf zijn eigen risico voor de schade die het paard aan de africhter/trainer zelf aanricht. Dit geldt enkel voor de schade die ontstaat tijdens het bedrijfsmatig gebruik van het paard door de africhter/trainer. De schade die daarbuiten valt is voor risico van de bezitter van het paard. De bezitter van het paard is immers risico-aansprakelijk. Het is wenselijk dat de africhter/trainer beschikt over een aansprakelijkheidsverzekering die deze risico’s afdekt.

Daarnaast doet de africhter/trainer er goed aan om een goede Arbeidsongeschiktheidsverzekering of Ongevallenverzekering voor zichzelf te sluiten. Dit vanwege de risico’s die het africhten en trainen van paarden met zich meebrengen.