AVG

ER-Advies houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 aan de opvolger daarvan, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de van de wet afgeleide regels zoals de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. ER-Advies is de verwerkingsverantwoordelijke voor uw gegevens. Wij hechten veel waarde aan uw privacy. We doen er dan ook alles aan om uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk te behandelen. Met deze privacyverklaring geven we u graag duidelijkheid over wat we met uw persoonsgegevens doen. In dit statement kunt u onder meer lezen welke gegevens we verzamelen, voor welk doel we dat doen en hoe u ons kunt bereiken met vragen of opmerkingen.

Toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op de gehele dienstverlening van ER-Advies en de daarbij behorende website; www.paardencontracten.nl

Verzamelen van gegevens / Doel van gegevensverwerking

We zorgen er bij elke verwerking van persoonsgegevens voor dat alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. ER-Advies verzamelt alleen de persoonsgegevens van u, die u zelf heeft verstrekt ten behoeve van onze dienstverlening in het kader van het leveren van een model contract of op maat advisering. Het gaat hierbij onder andere om uw naam, adres, emailadres en telefoonnummer. Daarnaast legt ER-Advies het door u opgemaakte contract vast zodat er altijd een back up is mocht u het kwijtraken. ER-Advies verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over ras, godsdienst, persoonlijke voorkeuren of geaardheid.
We gebruiken uw gegevens ook voor interne statistische analyses om het producten- en dienstenaanbod te verbeteren en beter af te stemmen op de wensen van onze (potentiële) klanten. Uw gegevens worden ook gebruikt indien ons daarom wordt verzocht vanuit wettelijke verplichtingen. Hieronder valt ook de verplichting van ER-Advies om gegevens aan de Nederlandse Belastingdienst te rapporteren en aan justitie. De Nederlandse Belastingdienst zal op haar beurt gegevens van personen die vanwege een band met de Verenigde Staten (mogelijk) aangemerkt worden als Specified US Person rapporteren aan Amerikaanse belastingautoriteiten.

Wie ontvangt uw gegevens

ER-Advies verstrekt of verkoopt uw persoonsgegevens onder geen enkele voorwaarde aan derden en stelt deze ook niet ter inzage. ER-Advies verstrekt enkel persoonsgegevens aan derden indien dit op grond van de wet van haar wordt verlangd en noodzakelijk is.

Wij kunnen ook gebruik maken van dienstverleners, die in het kader van hun diensten aan ons gegevens onder zich of (incidenteel) toegangsmogelijkheden krijgen. Dit zijn enkel ICT dienstverleners. Een dienstverlener die de hosting van een ICT systeem verzorgt, heeft ook de gegevens die met dat systeem worden verwerkt onder zich. Ook zijn er dienstverleners die een ICT systeem hebben ontwikkeld voor en/of geleverd aan ER-Advies en dit systeem regelmatig moeten onderhouden. Tijdens dit onderhoud moeten deze dienstverleners toegang krijgen tot dat systeem, wat betekent dat ook de gegevens daarin voor hen mogelijk beperkt toegankelijk zijn.

Met deze partijen leggen wij afspraken vast om uw privacy te waarborgen. ER-Advies blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Deze dienstverleners zijn verwerkers, wat betekent dat zij de persoonsgegevens uitsluitend mogen verwerken voor hun dienstverlening aan ER-Advies en op instructie van ER-Advies. Daarbuiten mogen zij niets doen met die gegevens en hebben zij een geheimhoudingsplicht.

Bewaartermijn van gegevens

Uw gegevens worden door ons bewaard zolang als de termijn overeenkomt met de bewaarplicht die ons wordt opgelegd door de Fiscus. Na deze periode worden uw gegevens vernietigd.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens

U hebt het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en om onjuiste gegevens te laten aanpassen, afschermen of verwijderen.
Wanneer u inzage in uw persoonsgegevens wilt, geven wij deze pas als wij voldoende zekerheid hebben dat u ook bent wie u zegt dat u bent. Daarvoor stellen we meerdere controlevragen.
U kunt dergelijke verzoeken schriftelijk bij ons indienen, geadresseerd aan onderstaande contactgegevens, onder vermelding van “Verzoek tot Inzage/Correctie”. Voeg bij uw verzoek een kopie van uw identiteitsbewijs. Wij vragen u om uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar te maken. We raden u aan om op de kopie aan te geven, waarvoor deze bestemd is. Binnen 2 weken na uw verzoek ontvangt u onze reactie. Verder heeft u altijd het recht om ons te melden dat u geen prijs stelt op informatie over onze producten en diensten. U kunt dergelijk verzoek bij ons indienen met gebruikmaking van onderstaande contactgegevens, onder vermelding van “Verzoek tot afmelding marketing”.

Beveiliging van uw gegevens

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze website en ICT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Maar ook aan beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen, informatiebeveiligingsbeleid en training van onze medewerkers.

Websites

Op onze websites maken we gebruik van contactformulieren. De gegevens die u hier invult worden via email naar ons verzonden en worden niet opgeslagen in databases die gekoppeld zijn aan onze websites. Onze systemen waarin wij uw gegevens bewaren zijn niet via onze websites te benaderen. Dit zorgt voor extra veiligheid van uw gegevens. Wij maken gebruik van Google Analytics. Een programma van Google waarmee het gebruik van onze websites geanalyseerd kan worden. Het doel hiervan is om onze websites nog beter aan te kunnen passen aan de wensen van onze bezoekers. Google doet de analyse van onze gegevens. Deze gegevens zijn niet herleidbaar naar u als persoon. Meer informatie over het privacybeleid van Google treft u aan op de websites van Google. Op onze website gebruiken we buttons van Facebook. Hiermee kunt u gemakkelijk reageren, delen of liken. Door middel van een verbinding met het social media kanaal werken de buttons op de site. Wij hebben geen invloed op deze verbinding en wij leggen geen gegevens vast van uw Facebook account. Meer informatie over het privacybeleid van Facebook treft u aan op Facebook. Onze websites zijn voorzien van SSL certificaten die de veiligheid van de website borgen.

E-mail

Onze email boxen worden iedere dag opgeschoond waardoor mails niet langer dan strikt noodzakelijk aanwezig blijven op onze email server. Het is ook niet mogelijk dat door het hacken van onze website uw gegevens ter beschikking kunnen komen van ongewenste partijen omdat dit op gescheiden servers is ondergebracht. Indien u gegevens via uw mailadres naar ons verstuurd bent u zelf verantwoordelijk voor de verbinding die u daarbij gebruikt en de veiligheid van uw mail account. Onze mail servers voldoen aan de beveiligingseisen.

Systemen

Onze hardware waarop de systemen aanwezig zijn, staan in een goed beveiligde omgeving en zijn ook allen voorzien van inlogbeveiliging. De back-up van onze systemen wordt verzorgd door een gerenommeerde partner die aan alle eisen voldoet. De back-up kent een encryptie waardoor niemand bij deze gegevens kan die in de back-up zijn opgenomen. Wij maken geen gebruik van mobiele gegevensdragers zoals USB sticks of CD’s of DVD’s waarop klantgegevens worden bewaard. Het systeem wat wij gebruiken om de modelcontracten beschikbaar te stellen is een extern systeem van Formdesk. Met Formdesk hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten zodat ook zij zich volledig aan de eisen van de AVG conformeren.

Nieuwsbrieven

Als u toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van onze nieuwsbrief kunt u zich te allen tijde afmelden. De contactgegevens treft u onderaan het privacy statement aan en ook in de nieuwsbrief is een link voor afmelding opgenomen. ER-Advies verschaft uw persoonsgegevens nooit aan derden en zal bij interessante aanbiedingen van partners zelf contact opnemen met u als klant.

Aanpassing van de privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Dit kunnen wij doen bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld als er iets verandert in de wet of in de rechtspraak. Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan een van onze websites. Deze tekst is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

Hebt u vragen of klachten?

Hebt u vragen over deze privacyverklaring, of hebt u klachten over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens? Dan kunt u contact opnemen met de Functionaris voor de Gegevensverwerking van ER-Advies

Stuur een brief naar:
ER-Advies
t.a.v. Functionaris Gegevensverwerking
Postbus 1448, 5004 BK Tilburg
Telefoon: 013-4690187

Onze privacyverklaring is ook in PDF-formaat te downloaden.
Hiervoor heb je een PDF-lezer nodig zoals bijvoorbeeld Adobe Acrobat Reader.

Download

Voorkom discussies en gebruik een paardencontract!

Bekijk alle contracten